کریس رونالدو بهتره یا مسی
(74.54%) 82
کریس رونالدو
(25.45%) 28
مسی

تعداد شرکت کنندگان : 110