کریس رونالدو بهتره یا مسی
(74.31%) 81
کریس رونالدو
(25.68%) 28
مسی

تعداد شرکت کنندگان : 109