پرسپولیس بهتره یا استقلال
(79.27%) 88
پرسپولیس
(20.72%) 23
استقلال

تعداد شرکت کنندگان : 111