پرسپولیس بهتره یا استقلال
(78.94%) 90
پرسپولیس
(21.05%) 24
استقلال

تعداد شرکت کنندگان : 114